Zahlung
Gemäss Beschreibung
ZustandGebraucht

tf22/Fragment de LV avec timbres CFF

24. März 2019, 00:23
Mindestgebot1.00
Automatisch bieten bis

LieferungBrief A-Post , CHF 1.00
Verkäufer
Zahlung
Gemäss Beschreibung
ZustandGebraucht

Beschreibung

tf22/Fragment de LV avec timbres CFF

- Oblitération : REKINGEN 6 II 40 N ( 627 )

- " Oblitération linéaire "  Camionnage    !

- Timbre No 69 x

-  Timbre No   65 x

- Timbre No 61 x     

- Cot. 5.-

Voir photo ( s )

Départ à  1.- !

Angebot teilen

Gehe zu