Zustand

Gebraucht

Beschreibung


Galerie Max Hetzler 1991

Martin Kippenberger: Fred the frog rings the bell once a penny two a penny hot cross burns

Galerie Max Hetzler 1991

Orpbd., 86 Seiten,  23 montierte farbige Tafeln, 21,5x16,5 cm

Tadellos erhalten!